QUY TRÌNH SẢN XUẤT XẺ BĂNG

COIL SLITTING PROSESSES

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ỐNG

PIPE MANUFACTURING PROCESS

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẨY GỈ

PUSH-PULL PICKLING MANUFACTURING PROCESSES

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁN NGUỘI 4 GIÁ CÁN LIÊN TỤC

4-STAND TANDEM MILL MANUFACTURING PROCESSES

QUY TRÌNH SẢN XUẤT MẠ KẼM

ZINC-COATED GALVANIZING MANUFACTURING PROCESSES

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁN NGUỘI ĐẢO CHIỀU

REVERSIBLE COLD ROLLING MILL MANUFACTURING PROCESSES

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁN LÀ - NẮN PHẲNG

SKIN PASS - TENSION LEVELER MANUFACTURING PROCESSES

QUY TRÌNH SẢN XUẤT LÒ Ủ CHUÔNG BẰNG ĐIỆN

ELECTRIC HEATING BELL ANNEALING FURNACE
MANUFACTURING PROCESSES